उद्देश्य:

१. ब्याबसायिक बृहत कृषि उत्पादन गर्ने ।

२. कृषिमा उद्यमशिलताको बिकास गरी औधौगिकरणमा जोड दिने ।

३. डिजिटल कृषि बजारको ब्यबस्थापन गर्ने ।

४. जोखिम ब्यबस्थापनको लागि कृषि बिमा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

५. कृषिमा ऐचो पैचो कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने ।

६. कृषिको मौलिक ज्ञानलाई संरक्षण गरी कृषिमा अनूसन्धान गर्ने ।